top of page

Velg ditt medlemsskap

 • Medlem Barn 1-3 år

  250kr
  Hver måned
  For ubegrenset lek & moro
   
  • Bindende avtale i minimum 12 måneder
  • Besøk lekelandet alle dager med ubegrenset lek
  • 15% rabatt på Lekia Sortland (gjelder ikke nedsatte varer)
  • 15% rabatt alle bursdagspakker og salgsprodukter
 • Mest populære

  Medlem Barn 4-12 år

  320kr
  Hver måned
  For ubegrenset lek & moro
   
  • Besøk lekelandet alle dager med ubegrenset lek
  • 15% rabatt på Lekia Sortland (gjelder ikke nedsatte varer)
  • 15% rabatt alle bursdagspakker og salgsprodukter
  • Bindende avtale i minimum 12 måneder

Medlemsbetingelser

Generelle medlemsbetingelser for Propell Lekeland (Vesterålen Lekeland AS, org.nr 920 259 987) gjeldene fra 10.04.2019

1. Om avtalen

1.1 Disse medlemsbetingelsene er en del av avtalen mellom ansvarlig foresatt samt bruker/barnet – heretter kalt “medlemmet” og Propell Lekeland – heretter kalt “Lekelandet”, som består av medlemskontrakt og disse medlemsbetingelsene.

1.2 Medlemmet plikter å gjøre seg kjent med innholdet i avtalen og de instrukser/ordensregler som gjelder på Lekelandet.

1.3 Propell Lekeland kan endre vilkår og betingelser jf. pkt. 7.5.

1.4 Medlemmet kan ikke overdra medlemskapet/avtalen til andre. Propell Lekeland har rett til å overdra avtalen til tredjepart ved eierskifte av Lekelandet.

2. Medlemskap i Propell Lekeland

2.1 Medlemskap i Propell Lekeland kan inngås av personer i alderen 1-12 år. Avtalen inngås av foresatte over 18 år på vegne av medlemmet. Det forutsettes at foresatte ikke skylder penger til Lekelandet.  

2.2 All bruk av Lekelandet skjer på medlemmets eget ansvar og risiko

2.3 Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i kontrakt. 

2.4 Medlemskap gir gratis inngang i Lekelandets til enhver tid gjeldende åpningstider.

2.5. Medlemskap gir videre tilgang til de enhver tid gjeldende øvrige medlemsfordeler/medlemstilbud som fremgår på Lekelandet sin nettside www.propell-lekeland.no.

3. Betaling

3.1 Den foresatte som i medlemskontrakten har påtatt seg betalingsansvar for medlemmet, skal betale medlemsavgift til Propell Lekeland iht. den til enhver tid gjeldende prisliste. Medlemmet har prisgaranti for månedsavgift i bindingstiden som er 12 måneder. Prisendringer etter bindingstidens utløp skal gjøres med minimum 1 måneds varsel med unntak av konsumprisregulering som Propell Lekeland kan gjøre uten varsel etter utløpet av bindingstiden.

3.2 Faktura sendes den 01. hver måned på epost til den foresatte med 14 dager forfall. Dersom faktura må sendes pr. brevpost påløper kr. 50,- i fakturagebyr.

3.3 Ved forsinket betaling, vil det påløpe purregebyr og omkostninger etter gjeldende regler for inndriving av forfalte pengekrav.

3.4 Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, vil kravet kunne bli overført til 3. part for videre inndrivelse og eventuell overføring til inkasso.     

3.5 Ved misligholdt betaling på minst to forfalte månedsavgifter vil Propell Lekeland kunne sperre adgangen til Lekelandet, og samtidig bringe kontraktens gjenværende verdi til forfall.

4. Medlemskort og legitimasjon

4.1 Medlemskort skal benyttes som registrering ved hvert besøk. Medlemskortet er personlig og kan ikke overdras eller lånes bort. Overtredelse av dette punktet anses som vesentlig mislighold av kontrakten, og medfører en plikt for medlemmet til å betale et gebyr til Propell Lekeland tilsvarende 3 måneders medlemsavgift. Dette kommer i tillegg til eventuelt bruddgebyr etter punkt 7.6.

4.2 Medlemmet har ansvar for å forhindre at medlemskortet blir misbrukt av andre. Tap av kort eller mistanke om misbruk skal snarest meldes til Propell Lekeland.

4.3 Ved tap av kort utstedes nytt kort til en kostnad av kr. 100,- som betales direkte i Lekelandet.

5. Kommunikasjon og informasjon

5.1 Ved innmelding hos Propell Lekeland samtykker medlemmet og den foresatte til at det kan sendes tilbud og nyheter via blant annet brev, telefon, mobil og e-post. Medlemmet eller den foresatte kan når som helst stoppe dette ved å melde seg av direkte per telefon, e-post eller i resepsjonen på Lekeland.  Personopplysninger vil bli benyttet for å kunne gi personlige tilbud og enda bedre service. Propell Lekeland er ansvarlig for behandling og oppbevaring av opplysningene i samsvar med norsk personvernlovgivning, jf. punkt 6.

5.2 Medlemmet/foresatte plikter å informere Propell Lekeland om endringer som vedrører medlemskapet herunder endring av kontaktopplysninger (adresse, e-postadresse, telefonnummer etc.).

6. Frys av medlemskap

6.1 Propell Lekeland kan innvilge frys av avtale ved sykemelding/legeerklæring med mer enn 1 måneds varighet for medlemmet. Videre kan innvilges frys av avtale ved midlertidig utstasjonering over 1 måned i forbindelse med foresattes jobb/studier hvor avstanden til Propell Lekeland er for langt unna i forhold til overkommelig reisevei. Dokumentasjon skal fremlegges.

6.2 Den foresatte til medlemmet må sende en skriftlig søknad om frys til Propell Lekeland. Søknaden skal skje i forkant av fryseperioden, og ved skade eller sykdom raskest mulig etter sykdomsutbrudd eller skade. Den foresatte skal motta en tilbakemelding på frys-søknaden innen 14 dager.

6.3 Ved godkjennelse av søknad vil medlemmet få godskrevet betalingsfri periode tilsvarende fryseperioden. Eventuell bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for, slik at medlemskapets varighet minimum blir i henhold til avtalt bindingstid. Så lenge medlemskapet er fryst, vil medlemskortet sperres for adgang til Propell Lekeland.

7. Endringer i avtalen

7.1 Oppsigelsestiden er en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Medlemskapet kan sies opp etter utløpet av bindingstiden.

7.2 Oppsigelsen må skje skriftlig eller ved oppmøte direkte på Propell Lekeland av den foresatte til medlemmet. Ved oppmøte på Lekelandet, mottar den foresatte kvittering for registrert utmelding. Uten oppmøte skal den foresatte til medlemmet innen 14 dager få bekreftelse om at oppsigelsen er registrert, og når siste betaling og besøksdato på Lekelandet som medlem vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må den foresatte selv ta kontakt med Propell Lekeland.

7.3 Medlemmets foresatte har rett til å avslutte kontrakt (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Propell Lekeland innen 14 dager etter inngåelse av medlemskontrakt, jf. angrerettloven § 11. Dette gjelder kun dersom medlemskap er inngått på telefon eller elektronisk (e-post eller annen elektronisk kommunikasjon). Angreretten gjelder ikke hvis kontrakten inngås skriftlig i Lekelandets lokaler. Ved bruk av angreretten skal medlemmets foresatte betale et beløp som står i forhold til den bruken som medlemmet har gjort av Lekelandet fram til det tidspunkt det er gitt melding om bruk av angreretten.

7.4 Medlemmer som på grunn av uforutsette spesielle omstendigheter som kan dokumenteres, og som er utenfor medlemmets kontroll, er forhindret i å utnytte medlemskapet, for eksempel ved lengre tids sykdom eller lignende omstendighet, kan foresatte ved skriftlig melding til Propell Lekeland søke om å avslutte medlemskapet, uavhengig av bindingstiden. Behandling av slik søknad skal skje innen rimelig tid og senest innen tre uker fra tidspunktet Propell Lekeland har mottatt denne.

7.5 Propell Lekeland har rett til å gjøre endringer i medlemsbetingelsene, herunder priser og vilkår, med 1 måneds varsel regnet fra den første i måneden. Det anses som tilstrekkelig varsel at endringene annonseres på Lekelandets nettsider. Endringer i prisene tilsvarende økningen i konsumprisindeksen trenger ikke varsles. For medlemmer i bindingstid skal prisendring ikke skje før utløpet av bindingstiden.

7.6 Propell Lekeland har rett til å sperre medlemskapet inntil forholdet er rettet eller si opp avtalen med medlemmer med umiddelbar virkning dersom medlemmet vesentlig misligholder kontrakten. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:

- mislighold av betaling av månedsavgift som på tross påminnelse fortsatt ikke er betalt jf. pkt. 3.6.

- brudd på sikkerhets- eller ordensregler, eller at medlemmet ikke har etterfulgt mottatt advarsel.

Sperring av medlemskapet i henhold til dette punktet fritar ikke medlemmet fra å betale medlemsavgift mens det er sperret.  Dersom avtalen heves i henhold til dette punktet skal bruddgebyr betales tilsvarende samlet medlemsavgift for oppsigelsestiden. Er medlemmet i bindingstid, plikter medlemmet å betale et bruddgebyr tilsvarende medlemsavgift for den resterende delen av bindingstiden.

7.7 Propell Lekeland forbeholder seg retten til å kunne stenge eller redusere åpningstiden på Lekelandet på enkeltdager, f.eks i forbindelse med helligdager og høytider som jul/påske. Medlemmet må kunne påregne kortere stengningsperioder eller reduserte åpningstider ved eksempelvis nødvendig vedlikehold. 

8. Oppbevaring og ansvar ved skade/tyveri

8.1 Oppbevaring av personlige gjenstander skjer på eget ansvar. Dette gjelder også tap eller skade på klær og personlige eiendeler.

8.2 Gjenglemte ting på Lekelandet vil minimum bli oppbevart i 30 dager.

8.3 Dersom medlemmet/medlemmets foresatte ikke henter gjenglemte ting innen 30 dager, har Lekelandet etter eget valg rett til å kaste eller gi bort tingene.

9. Fritaksgrunner. Lovvalg. Tvist

9.1 Propell Lekeland er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av bruk av Lekelandet på grunn av forhold utenfor Propell Lekeland sin kontroll, og som Propell Lekeland ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av (Force Majeure).

9.2 Medlemskontrakten er underlagt norsk lov.

9.3 Tvister mellom medlemmet/medlemmets foresatte og Propell Lekeland skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for ordinære domstoler.

bottom of page